Zmluva o sprostredkovaní predaja

Zmluva o sprostredkovaní predaja na sqely.sk

uzatvorená v zmysle § 652 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej aj “zmluva“)

dňa, mesiaca a roku registrácie výrobcu a následného súhlasu sprostredkovateľa s jej uzatvorením

medzi :           

sprostredkovateľom:

SQELY, s.r.o.

Mlynská 29, Báhoň 900 84

IČO: 46553681

DIČ: 2023467325

bankové spojenie: 2993405051 / 0200 VÚB Banka, a.s.

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka č. 79424/B

(ďalej len “sprostredkovateľ“)

a

výrobcom:

definovaným v ním uvedených údajoch pri registrácii

(ďalej len “výrobca“)

v nasledujúcom znení:

 1. Predmet zmluvy a základné pojmy

1.1  Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností sprostredkovateľa a výrobcu pri sprostredkovaní predaja tovaru na internetovom portáli www.sqely.sk (ďalej aj “sqely.sk“).

1.2  Sprostredkovateľ – prevádzkuje sqely.sk a vykonáva prostredníctvom neho sprostredkovanie predaja ponúkaného tovaru od výrobcov.

1.3  Výrobca – fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ, ktorá ponúka tovar prostredníctvom sqely.sk.

1.4  Kupujúci/Konečný spotrebiteľ – osoba, ktorá si objednala a kúpila tovar od predávajúceho prostredníctvom sqely.sk.

1.5  Obchod – rozumie sa ním každá uzavretá spotrebiteľská kúpna zmluva, v ktorej sa výrobca zaväzuje predať tretej osobe ponúkaný tovar a ktorá bola uzatvorená na základe tejto zmluvy.

1.6  Sprostredkovanie predaja – rozumie sa ním základná propagácia tovaru jeho zaraďovaním na verejne prístupné webové stránky sqely.sk, vytváranie možnosti jeho predaja pre tretie osoby (ďalej len “kupujúci“) a vyvíjanie ďalšej činnosti smerujúcej k uzatváraniu obchodov, vykonávanie niektorých práv a povinností výrobcu pri uzatváraní obchodov stanovených v bode I. ods. 1.1.

1.7  Tovar – rozumejú sa ním jednotlivé kusy vyrobených umeleckých produktov a diel, na ktorých sa podieľala ručná práca (napr. textilné výrobky, umelecké predmety a dekorácie, šperky a módne doplnky, potreby do domácnosti, hračky a pod.), duševná činnosť zachytená elektronickými prostriedkami (napr. obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové kompilácie, texty) a pod., okrem potravín, elektrospotrebičov, zapaľovačov, vecí so spotrebou kratšou ako 1 mesiac a iných vecí, ktoré nie sú určené bežnému spotrebiteľovi, vecí obsahujúcich nebezpečné a biocídne látky, iných vecí prekračujúcich povolené limity nebezpečných látok, výbušnín, strelných či bodných zbraní, vecí pochádzajúcich z trestnej alebo priestupkovej činnosti, vecí, ktoré nemožno považovať za bezpečný výrobok a iných vecí, ktoré by mohli ľahko privodiť konečnému spotrebiteľovi ujmu na zdraví alebo na živote alebo spôsobiť škodu na majetku, a pod. Informačné povinnosti o tovare súvisiace s uzatváraním obchodu alebo s odosielaním tovaru ustanovuje bod VII. ods. 7.1 a 7.2.

 1. Vykonávanie sprostredkovania predaja a uzatváranie obchodu

2.1  Výrobca vždy včas a pravdivo informuje sprostredkovateľa o tovare, ktorý ponúka prostredníctvom sqely.sk. Sprostredkovateľ vyhľadáva záujemcov na uzavretie obchodu tým, že včas aktualizuje ponúkaný tovar na sqely.sk a umožňuje tak jeho propagáciu. Ak kupujúci zašle sprostredkovateľovi návrh na uzavretie obchodu (ďalej aj “objednávka“) a sprostredkovateľ preberie objednávku, je povinný o nej výrobcu čo najskôr informovať. Po prijatí oznámenia o objednávke, výrobca objednávku sprostredkovateľovi potvrdí. Výrobca čo najskôr po zaplatení kúpnej ceny na svoje náklady zašle kupujúcemu objednaný tovar a vyrozumie o tom sprostredkovateľa. Výrobca tovar preberie späť a bez zbytočného odkladu o tom upovedomí sprostredkovateľa, ak kupujúci využije zákonnú lehotu na odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy na diaľku bez uvedenia dôvodu, alebo bude tovar reklamovať podľa reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok nákupu na sqely.sk bod VIII. Ak kupujúci využije právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tým, že využije zákonnú lehotu na odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy na diaľku bez uvedenia dôvodu, sprostredkovateľovi nepatrí za taký sprostredkovaný obchod žiadna provízia, okrem  ustanovenia bodu VI. ods. 6.3.

2.2  Výrobca vráti kupujúcemu kúpnu cenu, ak nemožno reklamáciu podľa reklamačného poriadku vybaviť inak. Provízia za sprostredkovaný obchod podľa bodu V. ods. 5.2 však sprostredkovateľovi patrí aj v prípade, ak nedôjde k uspokojujúcemu vybaveniu reklamácie výrobcom a z tohto dôvodu výrobca alebo kupujúci odstúpi od takého sprostredkovaného obchodu a výrobca vráti kupujúcemu kúpnu cenu podľa predošlej vety.

2.3  Výrobca má právo využívať užívateľský účet na sqely.sk, ktorý pre neho bez nároku na odmenu zriadil a spravuje sprostredkovateľ.

 1. Základné práva a povinnosti zmluvných strán

3.1  Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že pre výrobcu bude na svoje náklady vykonávať sprostredkovanie predaja na území Slovenskej a Českej republiky, iných členských krajín EÚ/ES a bude mu včas odovzdávať všetky objednávky tovaru od kupujúcich. Sprostredkovateľ vykonáva túto činnosť ako nevýhradný obchodný zástupca výrobcu s výnimkou ustanovenou v bode VII. ods. 7.3. Sprostredkovateľovi patrí za každý uzavretý obchod provízia určená v bode V. ods. 5.2. Sprostredkovateľ neručí výrobcovi za dodržanie povinností kupujúceho pri sprostredkovaní predaja.

3.2  Vo vzťahu k sprostredkovateľovi je výrobca povinný konať poctivo a v dobrej viere, najmä je mu povinný poskytovať nevyhnutné údaje na základe bodu VII. ods. 7.1.

3.3  Výrobca týmto splnomocňuje sprostredkovateľa, aby pre výrobcu preberal objednávky tovaru a zabezpečoval nevyhnutnú komunikáciu súvisiacu s kúpou a predajom tovaru medzi ním a kupujúcim na sqely.sk. Zároveň sa zaväzuje, že zaplatí sprostredkovateľovi províziu podľa bodu V. ods. 5.2. a bodu VI.

 1. Povinnosti sprostredkovateľa

4.1  Sprostredkovateľ je povinný:

 • uskutočňovať sprostredkovanie predaja s vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere;
 • dbať na záujmy výrobcu ako aj na záujmy kupujúcich;
 • konať v súlade s poverením výrobcu a jeho rozumnými pokynmi, najmä aktualizovať ponuku tovaru na sqely.sk;
 • informovať výrobcu na ním uvedenej e-mailovej adrese o potrebných a dostupných informáciách súvisiacich so sprostredkovaním predaja, najmä čo najskôr doručiť výrobcovi objednávku žiadaného tovaru od kupujúceho (alebo jej zmenu či zrušenie) od jej zadania, informovať výrobcu o stave výšky zaplatenej a nezaplatenej provízie, ktorá prislúcha sprostredkovateľovi podľa bodu V. ods. 5.2., informovať výrobcu o oznámení o odstúpení od kúpnej spotrebiteľskej zmluvy, resp. popise vád tovaru pri reklamácii;
 • vystaviť výrobcovi daňový doklad (faktúru) s uvedenou výškou provízie za sprostredkovanie predaja so splatnosťou 15 dní od jej doručenia výrobcovi.

4.2  Sprostredkovateľ je povinný zabezpečovať ochranu osobných údajov výrobcu podľa bodu IX.

 1. Práva sprostredkovateľa

5.1  Sprostredkovateľ má právo:

 • svojvoľne meniť obsah webových stránok sqely.sk, najmä meniť, odstraňovať či pridávať obrázky, zvukové alebo textové údaje súvisiace s ponúkaným tovarom;
 • po dobu trvania tejto zmluvy využívať výrobcom poskytnuté údaje o ponúkaných tovaroch na propagáciu sqely.sk a jeho reklamu;

5.2  Sprostredkovateľ má za sprostredkovanie predaja nárok na províziu 5% z kúpnej ceny stanovenej v každej uzavretej spotrebiteľskej zmluve medzi výrobcom a kupujúcim. To neplatí v prípade, ak kupujúci využije zákonnú lehotu na odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy na diaľku bez uvedenia dôvodu a vráti tovar výrobcovi podľa bodu II., okrem ustanovenia v bode VI. ods. 6.3. Prevádzkovateľ sa nároku na províziu môže vzdať alebo znížiť, toto však je povinný oznámiť výrobcovi.

5.3  Sprostredkovateľ má právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti so sprostredkovaním predaja ako dôsledok zavinenia výrobcu alebo ako dôsledok porušenia tejto zmluvy výrobcom.

5.4  Ak výrobca závažným spôsobom poruší pravidlá predaja (porušenie podmienok tejto zmluvy) na sqely.sk alebo opakovane nevybaví objednávku tovaru uspokojujúco a včas, sprostredkovateľ má právo na deaktiváciu jeho účtu a ukončenie zmluvy s výrobcom.

5.5  Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zastaviť alebo ukončiť sprostredkovanie predaja na sqely.sk s tým, že výrobca nemá nárok na akúkoľvek formu odškodnenia. O zastavení alebo ukončení sprostredkovania predaja musí byť výrobca bez zbytočného odkladu oboznámený.

 1. Provízia

6.1  Sprostredkovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených na sprostredkovanie predaja prostredníctvom sqely.sk. To neplatí, ak výrobca nedodržal podmienky tejto zmluvy a svojím konaním spôsobil kupujúcemu alebo tretej osobe škodu, ujmu na zdraví alebo na živote.

6.2  Sprostredkovateľ má nárok na províziu za každý obchod uskutočnený počas trvania tohto zmluvného vzťahu, ak  sa obchod uzatvoril v dôsledku jeho činnosti. Nárok na províziu vzniká okamihom, keď kupujúci splnil záväzok vyplývajúci z obchodu. Províziu podľa tejto zmluvy si sprostredkovateľ účtuje maximálne 1-krát mesačne vystavením faktúry prostredníctvom elektronickej pošty. Zmluvné strany sa dohodli, že sprostredkovateľ vystaví faktúru, len čo jeho provízia presiahne aspoň 5,- €.

6.3  Do základu na určenie provízie sa započítava aj plnenie zo sprostredkovaného obchodu neuskutočnené z dôvodu, za ktorý zodpovedá výrobca.

6.4  Okrem prípadu uvedeného v bode V ods. 5.2., nárok na províziu zanikne, ak je zrejmé, že obchod sa neuskutoční a ak jeho neuskutočnenie nie je dôsledkom okolností, za ktoré zodpovedá výrobca, ak z obchodu nevyplýva niečo iné.

6.5  Provízia sa pripočítava ako marža k výrobcom požadovanej cene za tovar podľa bodu VII. ods. 7.1 a pri sprostredkovaní predaja sa na sqely.sk zobrazuje ako cena za tovar.

 1. Povinnosti výrobcu

7.1  Výrobca je povinný:

 • vo vzťahu k sprostredkovateľovi konať poctivo a v dobrej viere;
 • ponúkať a predávať iba tovar určený v bode I. ods. 1.7.;
 • vybaviť objednávku žiadaného tovaru včas tým, že zašle kupujúcemu žiadaný tovar do 4 pracovných dní odo dňa prijatia (potvrdenia) záväznej objednávky. To neplatí v prípade, keď výrobca vopred oznámi, že v období ním určenom nebude vybavovať žiadne objednávky (z dôvodu neprítomnosti) a toto musí rešpektovať kupujúci a tiež sprostredkovateľ;
 • bezodkladne poskytovať sprostredkovateľovi nevyhnutné údaje, ktoré sa vzťahujú na predmet obchodov, najmä vždy aktualizovať údaje o počte a druhu ponúkaného tovaru (s reálnym stavom), uvádzať výstižný a úplný popis tovaru o jeho vlastnostiach, príp. používaní, stanoviť požadovanú cenu za tovar a výšku poštovného za každý kus, resp. sadu ponúkaného tovaru;
 • okamžite informovať sprostredkovateľa o tom, že prijal, odmietol alebo neuskutočnil ním obstaraný obchod alebo vybavil objednávku žiadaného tovaru, v rámci uvedeného najmä informovať sprostredkovateľa o odoslaní tovaru smerom ku kupujúcemu, prijatej reklamačnej požiadavke kupujúceho alebo o vrátení tovaru kupujúcim podľa bodu II. ods. 2.1;
 • uchovávať doklady o odoslaní tovaru alebo tovarov kupujúcemu (podacie lístky) na účely preukázania uskutočneného obchodu alebo rýchleho vybavenia prípadnej reklamácie tovaru.

7.2  Pri uzatváraní obchodov s kupujúcimi je výrobca povinný dbať na povinnosti zakotvené v právnom poriadku o ochrane spotrebiteľa a o škode spôsobenej vadným výrobkom. V súvislosti s informačnými povinnosťami o tovare podľa ods. 7.1 je v prípadoch, v ktorých to vyžaduje zákon, výrobca povinný oboznamovať konečného spotrebiteľa vhodnou formou (zrozumiteľným spôsobom a v štátnom jazyku) napríklad:

 • o vlastnostiach výrobku, jeho zložení, životnosti, príp. spotrebe, údržbe a likvidácii, podmienkach skladovania, podmienkach prepravy a ďalších údajoch a informáciách poskytovaných výrobcom/-ami  základných komponentov alebo častí finálneho výrobku;
 • s návodom na jeho montáž a uvedenie do prevádzky, odporúčaným spôsobom používania vrátane vymedzenia prostredia používania, s označením výstrah;
 • o vplyve výrobku na iné výrobky, ak je predpoklad, že sa bude používať spolu s nimi, o spôsobe prezentácie a predvedenia výrobku a o skupinách spotrebiteľov, ktoré môžu byť pri používaní výrobku vystavené riziku, najmä deti a staršie osoby;
 • o rizikách spojených s používaním tovaru, alebo o iných informáciách, ktoré s jeho bezpečnosťou súvisia;
 • o výrobcovi (príp. dovozcovi) resp. výrobcoch základných komponentov alebo častí finálneho výrobku;
 • o bezpečnom používaní častí výrobku, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť kupujúceho a toto nebezpečenstvo nie je zjavné, a pod.

Výrobca priamo zodpovedá za nedodržanie povinností uvedených v tomto odseku.

7.3  Výrobca nesmie sám uzatvárať obchody s kupujúcimi, o ktorých sa dozvedel v súvislosti a/alebo na základe sprostredkovania predaja podľa tejto zmluvy, a je povinný dodržiavať sprostredkovanie predaja podľa tejto zmluvy za účasti sprostredkovateľa. Povinnosť podľa tohto odseku trvá až do uplynutia jedného kalendárneho roku po skončení platnosti tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami.

 1. Práva výrobcu

Povinnosti sprostredkovateľa zodpovedajú právam výrobcu. Výrobca má najmä právo:

 • byť riadne a včas informovaný o stave výšky zaplatenej a nezaplatenej provízie, ktorá prislúcha sprostredkovateľovi podľa bodu V. ods. 5.2;
 • byť informovaný o všetkom, čo súvisí so sprostredkovaním predaja, najmä podľa bodu IV. ods. 4.1;
 • aby sprostredkovateľ uschovával akékoľvek doklady, ktoré nadobudol v súvislosti so sprostredkovaním predaja, a to po dobu, po ktorú tieto doklady môžu byť významné pre ochranu záujmov výrobcu;
 • na riadne spracovávanie a uchovávanie osobných údajov poskytnutých sprostredkovateľovi podľa bodu X.
 1. Ochrana osobných údajov

Výrobca týmto v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas sprostredkovateľovi na uchovávanie a spracovávanie identifikačných údajov poskytnutých mu pri registračnom úkone za účelom vedenia evidencie výrobcov na sqely.sk a dodržania informačnej povinnosti v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o elektronickom obchode na dobu maximálne 1 roku od skončenia tejto zmluvy alebo uskutočnenia akejkoľvek aktivity na sqely.sk.

 1. Sankcie

10.1   Ak výrobca nedodržiava povinnosť uchovávať doklad o odoslaní žiadaného tovaru alebo tovarov kupujúcemu (doručenky) podľa bodu VII. ods. 7.1. počas doby platnosti tejto zmluvy, považujú zmluvné strany takéto konanie za ohrozovanie sprostredkovania predaja na sqely.sk a sprostredkovateľ môže túto zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou;

10.2   Ak výrobca porušil alebo sústavne porušuje ustanovenie bodu VII. ods. 7.3 a sám uzatvára obchody s kupujúcimi je povinný uhradiť sprostredkovateľovi za predmetné obchody províziu vypočítanú primerane podľa bodu V. ods. 5.2 a bodu VI.

 1. Doba trvania zmluvy, jej zmena a skončenie

11.1   Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

11.2   Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže kedykoľvek túto zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Písomná forma je zachovaná, ak sa výpoveď doručí elektronickými prostriedkami. Dĺžka výpovednej lehoty pri výpovedi je maximálne 1 mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď zmluvy.

11.3   Sprostredkovateľ má právo na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku skončenia tejto zmluvy, ak mu nebola vyplatená provízia, hoci riadne sprostredkoval predaj pre výrobcu.

11.4   Pri skončení zmluvy sprostredkovateľ vždy vystaví výrobcovi faktúru, ak voči nemu vedie nezaplatenú províziu v akejkoľvek výške.

11.5   Sprostredkovateľovi ani výrobcovi nepatria z titulu výpovede tejto zmluvy žiadne iné náhrady než tie, ktoré sú ustanovené v tejto zmluve.

11.6   Zmena tejto zmluvy je možná vyjadrením písomného súhlasu oboch zmluvných strán s navrhovanou zmenou.

 1. Záverečné ustanovenia

12.1   Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky nákupu na sqely.sk (vrátane reklamačného poriadku a pravidiel predaja HANDMADE výrobkov), o ktorých sa zmluvné strany dohodli, že budú uplatňovať pri uzatváraní obchodov s kupujúcimi.

12.2   Sprostredkovateľ a výrobca prehlasujú, že týmto zmluvným podmienkam porozumeli a slobodne i s vážnosťou s nimi vyjadrili súhlas. Výrobca s nimi vyjadril súhlas svojím registračným úkonom na sqely.sk, pričom týmto vyhlasuje že uviedol pravdivé identifikačné údaje. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom, v ktorom sprostredkovateľ písomne vyjadril súhlas výrobcovi s jej uzatvorením.

12.3   Zmluvné strany spolu komunikujú a plnia si svoje informačné povinnosti predovšetkým prostredníctvom e-mailov.

12.4   Zmluvné strany prehlasujú, že sú oprávnené konať s právnymi následkami a uzatvárajú túto zmluvu v dobrej viere a s očakávaním obojstranného prínosu.