Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP“) upravujú vzťahy:

 1. medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou SQELY, s.r.o. (ďalej len “predávajúci“ alebo “prevádzkovateľ“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci“) uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.sqely.sk (ďalej len “systém“ alebo “sqely.sk“).
 2. medzi výrobcom HANDMADE výrobkov (ďalej len “výrobca“), prevádzkovateľom internetového obchodu www.sqely.sk a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom systému internetového obchodu www.sqely.sk.
 1. Základné ustanovenia

VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom systému obchodu:

a) medzi predávajúcim a kupujúcim

b) medzi výrobcom a kupujúcim

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a súhlasí s nimi.

V sekcii HANDMADE výrobkov figuruje prevádzkovateľ systému obchodu len ako sprostredkovateľ obchodu medzi výrobcom a kupujúcim.

Predávajúci

SQELY, s.r.o., IČO: 46553681, DIČ: 2023467325, so sídlom Mlynská 29, 900 84 Báhoň, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I. vložka č.: 79424/B. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii KONTAKTY.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/58272 172; 02/58272104

fax č.: 02/58272 170

e-mail: lubica.petiova@soi.sk

            anna.dubekova@soi.sk

Kupujúci

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo cez e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zák. č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Výrobca

Výrobca svojou prezentáciou vlastných výrobkov v systéme obchodu potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP a súhlasí s nimi, tak isto ako aj so Zmluvou o sprostredkovaní predaja na serveri www.sqely.skpravidlami predaja HANDMADE výrobkov.

 1. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplne vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných objednávkovým (registračným) formulárom.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú tým pádom záväzné, to neplatí pri objednávke HANDMADE výrobkov.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Potvrdením objednávky (alebo jej časti) prostredníctvom e-mailu zo strany predávajúceho sa táto stáva záväznou pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia a spôsob úhrady za tovar.

Objednávka HANDMADE výrobkov

Pri objednávke HANDMADE výrobkov jej odoslaním ešte nevzniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a výrobcom. Čaká sa na potvrdenie objednávky výrobcom. Ten môže potvrdiť objednávku KOMPLETNE, ČIASTOČNE alebo objednávku ZAMIETNUŤ.

Ak výrobca potvrdí objednávku KOMPLETNE (výrobca má k dispozícií všetky objednané výrobky), týmto momentom sa objednávka stáva záväznou pre obe strany a to je aj momentom uzatvorenia obchodu.

Ak výrobca potvrdí objednávku ČIASTOČNE (výrobca nemá k dispozícií všetky objednané výrobky a potvrdí len tie, ktoré má skladom), kupujúci má možnosť odstúpiť od takejto objednávky alebo súhlasiť s čiastočnou objednávkou, týmto momentom sa objednávka stáva záväznou pre obe strany a to je aj momentom uzatvorenia obchodu. Výrobca môže požiadať o dokončenie (skompletizovanie objednávky) chýbajúcich výrobkov, je však povinný vopred informovať kupujúceho o termíne dokončenia, kupujúci s týmto nemusí súhlasiť.

!!! V momente uzatvorenia obchodu medzi výrobcom a kupujúcim je za proces platby a distribúcie tovaru zodpovedný výhradne konkrétny výrobca a kupujúci. !!!

Sqely.sk nenesie žiadnu zodpovednosť:

- za platbu balíkov zo strany kupujúcich, ani za ich distribúciu zo strany výrobcov,

- za dodržanie termínov, uhradenie a zaslanie tovaru,

- za vybavenie reklamácie, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

Všetky prípadné konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je kupujúci povinný riešiť s jednotlivými výrobcami od ktorých tovar zakúpil. Sqely.sk má na základe záporných hodnotení od kupujúcich právo deaktivovať účet výrobcu.

Kupujúci komunikuje s výrobcom prostredníctvom našej e-mailovej adresy handmade@sqely.sk, správy sú preposielané výrobcom.

 1. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim / výrobcom. Po záväznom potvrdení objednávky tak môže urobiť iba v prípade, že predávajúci / výrobca nesplní dohodnuté podmienky dodania (napr. z dôvodu neúplnej objednávky). V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu / výrobcovi škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci / výrobca si uplatní právo na náhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru “na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Ak nastane takáto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

b) v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, volaný bol nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.).

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený nižšie.

Postup pri odstúpení od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa táto od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Predávajúci si vyhradzuje právo znížiť vrátenú sumu kupujúcemu o preukázateľné náklady, ktoré vznikli zaslaním zásielky kupujúcemu, ak suma prijatá predávajúcim za tovar neobsahuje samostatný poplatok za poštovné.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky (vyplývajúce z akcií obchodu), je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

a) Kontaktovať predávajúceho (viď kontakty) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a číslom svojho účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí.

b) Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť predávajúcemu / výrobcovi na adresu uvedenú v sekcii kontakty / adresu výrobcu a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom (originálnom) nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť použitý ani rozbalený z pôvodného obalu,
 • tovar musí byť nepoškodený, čistý a kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
 • tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe.

Kupujúci v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy pri kúpe HANDMADE výrobkov, je povinný zaslať odfotený (oscanovaný) podací lístok ako doklad o vrátení tovaru (doporučená zásielka) späť výrobcovi na e-mailovú adresu handmade@sqely.sk.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci / výrobca pošle kupujúcemu peniaze za tovar prevodom na jeho účet (al. poštovou poukážkou) a to najneskôr do 14-tich pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zasielať tovar doporučene a poistený. Za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas jeho prepravy od kupujúceho zodpovedá kupujúci. Predávajúci nebude akceptovať zásielky na dobierku.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 1. Ceny

Všetky ceny uvedené na serveri www.sqely.sk sú konečné a vrátane DPH (aj v prípade ceny HANDMADE výrobkov). Prevádzkovateľ systému obchodu si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade zmeny ceny alebo dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky v prípade, že si nekúpil žiaden výrobok od výrobcu/-ov. Pri kúpe HANDMADE výrobkov je konečná cena (s poštovným) uvedená v definitívnom potvrdení (zo strany výrobcu/-ov).

 1. Platobné podmienky

Kupujúci môže za tovar zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) platba vopred bankovým prevodom,

b) na dobierku pri doručení tovaru (platba pri prevzatí tovaru),

c) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na našej adrese.

Pri kúpe HANDMADE výrobkov si platobné podmienky určuje samotný výrobca, tie sú uvedené pri každom jeho výrobku.

 1. Dodacie podmienky

Kupujúci má na výber z nasledovných možností dodania tovaru:

a) Slovenská pošta

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej Pošty na územie SR, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka bude adresátovi doručená v priebehu 1-2 pracovných dní odo dňa odoslania zásielky. O odoslaní zásielky bude zákazník informovaný e-mailom.

b) Kuriér

Tovar je zasielaný prostredníctvom UPS kuriéra na územie SR, na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Doručenie zásielky adresátovi je nasledovný pracovný deň odo dňa odoslania zásielky. O odoslaní zásielky bude zákazník informovaný e-mailom. Kuriér Vás následne bude kontaktovať na Vami uvedenom telefónnom čísle.

c) Osobný odber na našej adrese

Osobný odber je možný na adrese nášho sídla Mlynská 29, 900 84 Báhoň. Po prijatí objednávky so zvoleným osobným odberom tovaru a jej spracovaní bude predávajúci e-mailom informovať kupujúceho o tom, že jeho objednávka je pripravená na prevzatie. Kupujúci musí predávajúceho telefonicky kontaktovať a dohodnúť sa s ním na čase prevzatia objednávky.

Pri kúpe HANDMADE výrobkov si dodacie podmienky určuje samotný výrobca, tie sú uvedené pri každom jeho výrobku. Sqely.sk nedovoľuje osobný odber u výrobcu, okrem prípadu, keď si to vyžaduje situácia kvôli nadrozmernej (krehkej) zásielke.

Tovar zasielame aj do Českej republiky 2. triedou - poštovné pri platbe vopred je 3,50€ (na dobierku - poplatok 7,-€). Doba dodania je do 3 dní.

Cena poštovej zásielky do inej krajiny EÚ je vypočítaná individuálne podľa aktuálneho cenníka prepravcu a v závislosti od váhy zásielky.

Zahraniční klienti v ČR môžu uhrádzať svoje platby na číslo účtu: 2800421152 / 2010 Fio banka v CZK BEZ ĎALŠÍCH POPLATKOV NAVYŠE!!! Celková suma objednávky v EUR-ách je prepočítana na CZK aktuálnym kurzom ECB v deň nákupu.

 1. Záruka a reklamačný poriadok

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím produktu alebo nesprávnym skladovaním.

Ku každému tovaru (okrem HANDMADE výrobkov) zakúpenému prostredníctvom systému obchodu je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Poškodenú zásielku (vonkajší obal) je potrebné reklamovať ihneď pri preberaní u prepravcu. Dodaný poškodený tovar alebo nekompletnú zásielku je potrebné reklamovať ihneď po zistení chyby. Postup vybavenia reklamácie bude dohodnutý v závislosti od druhu chyby. Náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru znáša kupujúci. Pri uznaní reklamácie všetky ďalšie náklady na prepravu znáša predávajúci / výrobca.

Kupujúci má právo v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ako postupovať v tomto prípade sa dočítate v bode IV. VOP.

 1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim / výrobcom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania a telefonického kontaktu). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim / výrobcom predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uschovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci / výrobca dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci / výrobca má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2013. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť SQELY, s.r.o. schválil Mgr. Plamen Furnadžiev, konateľ spoločnosti.